seo-page

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

05 tháng 08, 2022
Chính sách thanh toán.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn được chúng tôi cung cấp các lựa chọn mua Đá hồn, Kim cương hoặc Đơn vị ảo (“Đơn vị ảo”), vật phẩm hoặc skin ảo trong trò chơi (“Vật phẩm ảo”) hoặc các quyền khác có sẵn. Tùy vào Đơn vị ảo và Vật phẩm ảo mà bạn chọn, đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán cho chúng tôi hoặc cho các bên thứ ba khác để nhận được Đơn vị ảo và Vật phẩm ảo. 

Giá của Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo sẽ được hiển thị tại thời điểm mua. Tất cả các khoản phí và thanh toán cho Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo sẽ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ tại thời điểm mua thông qua phương thức thanh toán liên quan.

Bạn có thể lựa chọn các phương thức thanh toán phù hợp theo các phương thức thanh toán mà chúng tôi đang áp dụng và đã được chúng tôi đăng tải trên website https://www.game.funzy.vn. Bạn phải tuân thủ theo tất cả các điều khoản và điều kiện của phương thức thanh toán mà bạn chọn.

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bất kỳ giao dịch và/hoặc quyền truy cập của bạn vào dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không thanh toán đầy đủ các khoản phải thanh toán cho việc mua Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo trong thời gian quy định. Việc đình chỉ hoặc hủy các dịch vụ do bạn không thanh toán có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập và sử dụng tài khoản của bạn và các dịch vụ liên quan khác (nếu có).

Bạn không được sử dụng bất kỳ phương thức lừa đảo hoặc gian lận nào để tăng Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo của mình, nếu bạn vi phạm chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản, tịch thu các Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo của bạn. 

Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận này, tất cả các giao dịch liên quan đến Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo là cuối cùng và chúng tôi không hoàn lại tiền cho bất kỳ Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo bạn đã mua ngay cả khi bạn đã hủy việc đăng ký sử dụng các dịch vụ. 

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi giá Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo tùy từng thời điểm. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc tạm ngừng cung cấp các Đơn vị ảo, Vật phẩm bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

Đơn vị ảo, Vật phẩm hoặc các quyền khác chỉ được quy đổi theo các dịch vụ có sẵn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Đơn vị ảo, Vật phẩm không có giá trị sử dụng cho bất kỳ dịch vụ nào khác ngoài dịch vụ chúng tôi cung cấp theo thỏa thuận này. 

Nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong vòng 06 tháng, chúng tôi có quyền xóa hoặc vô hiệu tài khoản của bạn và tất cả Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo khác trong trò chơi có trong tài khoản của bạn sẽ bị mất và sẽ không có khoản hoàn trả nào được thực hiện theo cùng một mức tương đương.

Tất cả dịch vụ này được cung cấp bởi chúng tôi và chỉ được sử dụng trên hệ thống của chúng tôi. Đây như một phần dịch vụ của chúng tôi và không được kết hợp hoặc sử dụng cùng với các chương trình ưu đãi khác ngoại trừ những chương trình do chúng tôi chỉ định.

  • game.funzy.vn
  • Điện thoại: 1900636919 Email: hotro@funzy.vn
  • Copyright © 2022 Funzy.vn All Rights Reserved

Liên hệ với chúng tôi: